Uchwała Nr XLVIII/416/2021
Rady Miasta Ustka
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie: opłaty uzdrowiskowej.

Na podstawie:

  • art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372),
  • art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1770 ze zm.) w związku z art. 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1301),
  • obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P. z 2021 r., poz. 724).

Rada Miasta Ustka, uchwala co następuje:
§ 1.
Na terenie Miasta Ustka wprowadza się opłatę uzdrowiskową.
§ 2.
Na terenie Miasta Ustka ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 4,00 zł. za każdą
rozpoczętą dobę pobytu.
§ 3.
Opłata, o której mowa w § 1 jest płatna bez wezwania na rachunek lub w kasie organu
podatkowego, z zastrzeżeniem § 4.
§ 4.
1) Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
2) Do poboru w drodze inkasa wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wymienione w załączniku.
§ 5.

Inkasenci pobierający opłatę uzdrowiskową odprowadzają ją w terminie do 10-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 6.
Inkasentom opłaty uzdrowiskowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15 %
zainkasowanej opłaty.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustka
§ 8.
Traci moc Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
opłaty uzdrowiskowej.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

 

                                                                                                                                                           Przewodnicząca Rady Miasta Ustka
                                                                                                                                                                      /-/ Lena Iwan – Kucia

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij